COMPENDIUM CULTURAL POLICIES AND TRENDS IN EUROPE
Print this Page
EN DE FR 
Print this Page
EN DE FR 

Slovakia/ 9. Sources and Links  

9.1 Key documents on cultural policy

Kolektív autorov: Národná správa o kultúrnej politike Slovenskej republiky. Bratislava: Ministerstvo kultúry, 2002. (National Report on Cultural Policy in the Slovak Republic)
http://www.coe.int/t/e/cultural_co%2Doperation/culture/policies/reviews/CDCULT-BU(2003)2A_EN.pdf?L=EN

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky: Stratégia štátnej kultúrnej politiky a Akčný plán úvodnej fázy jej implementácie. Bratislava: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 2004. (Strategy of National Cultural Policy)
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/CBC3628C695A0BC2C1256F0400389185/$FILE/Zdroj.html

Programové vyhlásenie Vlády Slovenskej republiky a rozpracovanie v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na roky 2006 -2010. Bratislava, 2006. (Programme Declaration of the Government of the Slovak Republic)
http://www.culture.gov.sk/uploads/Wb/v0/Wbv0bS5_VzRgYHhV_rPYjw/Rozpracovanie-programovho-vyhlsenia-vldy-SR.pdf

Ústava Slovenskej republiky (The Constitution of the Slovak Republic)
http://www.nrsr.sk/sub/en-US/nrsr/nrsr_dokumenty/constitution.doc

Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva, 2001 (Declaration of the National Council of the Slovak Republic on Cultural Heritage Protection).
http://www.culture.gov.sk/kulturne-dedicstvo/ochrana-pamiatok/vsledky/deklaracia-o-ochrane-pamiatok


Chapter published: 15-01-2008

Your Comments on this Chapter?