Latvija: Eiropas kulturas politikas un tendencu kompendijs – kulturpolitikas datu baze –kulturpolitika Eiropa – starpkulturu dialoga labas prakses piemeru datu baze – kulturas daudzveidiba un kulturpolitika

 

Latvijas profila saite:
http://www.culturalpolicies.net/web/latvia.php

1. Vesturiska perspektiva: kulturpolitika un instrumenti
2. Atbildibas sferas, lemumu pienemšana un administrešana
2.1 Organizatoriska struktura (organigramma)
2.2 Visparejs sistemas raksturojums
2.3 Starpministriju vai starpvaldibu sadarbiba
2.4 Starptautiska sadarbiba kulturas joma
2.4.1 Galveno strukturu un tendencu parskats
2.4.2 Publiskie dalibnieki un kulturas diplomatija
2.4.3 Eiropas / starptautiskie dalibnieki un programmas
2.4.4 Tieša profesionala sadarbiba
2.4.5 Parrobežu starpkulturu dialogs un sadarbiba
2.4.6 Citi atbilstoši jautajumi

3. Kulturpolitikas merki un principi
3.1 Pašreizeja kulturpolitikas modela galvenie elementi
3.2 Nacionala kulturas definicija
3.3 Kulturpolitikas merki

4. Aktualie kulturpolitikas attistibas jautajumi un diskusiju temas
4.1 Galvenie kulturpolitikas jautajumi un prioritates
4.2 Aktualas politikas temas, diskusiju temas
4.2.1 Kulturas minoritates, grupas un kopienas
4.2.2 Valodas politika un aktualitates
4.2.3 Starpkulturu dialogs: dalibnieki, strategijas un programmas
4.2.4 Sociala kohezija un kulturpolitika
4.2.5 Mediju pluralisms un saturiska daudzveidiba
4.2.6 Kulturas industrijas: politika un programmas
4.2.7 Nodarbinatibas politika kulturas sektora
4.2.8 Jaunas tehnologijas un kulturpolitika
4.2.9 Kulturas mantojuma politika
4.2.10 Dzimumu lidztiesiba un kulturpolitika
4.3 Citi atbilstoši jautajumi

5. Kulturas jomas tiesiskais nodrošinajums
5.1 Vispareja likumdošana
5.1.1 Konstitucija
5.1.2 Jurisdikcijas iedalijums
5.1.3 Publiska finansejuma sadale
5.1.4 Sociala nodrošinajuma ietvari
5.1.5 Nodoklu likumdošana
5.1.6 Darba likumdošana
5.1.7 Autortiesibu nodrošinajums
5.1.8 Datu aizsardzibas likumdošana
5.1.9 Valodas likumi
5.2 Kulturas jomas likumi
5.3 Specifiska nozaru likumdošana
5.3.1 Vizuala un lietiška maksla
5.3.2 Skatuves makslas un muzika
5.3.3 Kulturas mantojums
5.3.4 Literatura un bibliotekas
5.3.5 Arhitektura un vide
5.3.6 Filmu, video maksla un fotografija
5.3.7 Kulturas industrijas
5.3.8 Masu mediji
5.3.9 Likumdošana pašnodarbinatajiem maksliniekiem
5.3.10 Citas butiskas likumdošanas jomas

6. Kulturas finansešana
6.1 Iss parskats
6.2 Publiskais finansejums uz vienu cilveku
6.3 Publiskais finansejums sadalijuma pa valsts parvaldes limeniem
6.4 Sadalijums pa sektoriem

7. Kulturas institucijas un jaunas partneribas
7.1 Publisko funkciju pardale
7.2 Nozimigako kulturas instituciju statuss / loma
7.3 Jaunizveidojušas partneribas vai sadarbiba
8. Atbalsts radošajam aktivitatem un lidzdalibai
8.1 Tiešais un netiešais atbalsts maksliniekiem
8.1.1 ipašie fondi maksliniekiem
8.1.2 Granti, apbalvojumi, stipendijas
8.1.3 Atbalsts profesionalajam makslinieku savienibam un apvienibam
8.2 Kulturas paterinš un lidzdaliba
8.2.1 Dati un tendences
8.2.2 Politikas un programmas
8.3 Makslas un kulturas izglitiba
8.3.1 Makslas izglitiba
8.3.2 Starpkulturu izglitiba
8.4 Amatiermaksla, kulturas biedribas, kulturas nami un centri
8.4.1 Amatiermaksla
8.4.2 Kulturas nami un kulturas centri

9. Avoti un saites
9.1 Galvenie kulturpolitikas dokumenti
9.2 Galvenas institucijas un portali


Eiropas kulturas politikas un tendencu kompendijs ir tiešsaistes informacijas resurss un kulturpolitiku monitorešanas sistema par kulturpolitiku, tas instrumentiem, diskusijam un tendencem Eiropa, kas tiek regulari aktualizets. Kompendiju 1998. gada izveidoja Eiropas Padome sadarbiba ar Eiropas salidzinošo kulturas petijumu institutu (ERIcarts). Tas tiek istenots sadarbojoties ar neatkarigiem praktizejošiem petniekiem, nevalstiskajam organizacijam un valstu valdibam.