Suomi: Kulttuuri politiikkoja ja kehityssuuntia Euroopassa: Yhteenveto Perustietoa ja Trends - Kulttuuripolitiikka tietokanta - Euroopan kulttuurin toimintalohkossa

 

Permalink Maaprofiili Suomi: http://www.culturalpolicies.net/web/finland.php

1. Historiallinen näkökulma: kulttuuripolitiikan kohdentaminen ja instrumentit
2. Kompetenssi, päätöksenteko ja hallinto
2.1 Organisatorinen rakenne (organigram)
2.2 Järjestelmän yleiskuvaus
2.3 Ministerien- tai hallitustenvälinen yhteistyö
2.4 Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö
2.4.1 Perusrakenteiden ja trendien kuvaus
2.4.2 Julkiset toimijat ja kulttuurinen diplomatia
2.4.3 Eurooppalaiset / kansainväliset toimijat ja ohjelmat
2.4.4 Suora ammatillinen yhteistyö
2.4.5 Kulttuurienvälinen vuoropuhelu ja yhteistyö yli rajojen
2.4.6 Muut kysymykset
3. Kulttuuripolitiikan yleiset tavoitteet ja periaatteet
3.1 Nykyisen kulttuuripoliittisen mallin pääelementit
3.2 Kansallinen kulttuurin määritelmä
3.3 Kulttuuripolitiikan tavoitteet
4. Ajankohtaiset kysymykset kulttuuripoliittisessa kehityksessä ja keskustelussa
4.1 Keskeiset kulttuuripoliittiset kysymykset ja prioriteetit
4.2 Ajankohtaiset poliittiset kysymykset ja keskustelut
4.2.1 Kulttuuriset vähemmistöt, ryhmät ja yhteisöt
4.2.2 Kielikysymykset ja kielipolitiikka
4.2.3 Kulttuurienvälinen vuoropuhelu: toimijat, strategiat, ohjelmat
4.2.4 Sosiaalinen koheesio ja kulttuuripolitiikka
4.2.5 Monimuotoisuus median rakenteissa ja sisällöissä
4.2.6 Kulttuuriteollisuus: toimenpiteet ja ohjelmat
4.2.7 Kulttuurisektorin työllisyyspolitiikka
4.2.8 Uudet teknologiat ja kulttuuripolitiikka
4.2.9 Kulttuuriperintöön liittyvät kysymykset ja käytännöt
4.2.10 Sukupuolten tasa-arvo ja kulttuuripolitiikka
4.3 Muut kysymykset ja keskustelut
The Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe on internetpohjainen jatkuvasti
päivittyvä kulttuuripoliittisten instrumenttien, keskustelujen ja trendien tieto- ja
seurantajärjestelmä.Compendiumin toiminta alkoi Euroopan neuvoston aloitteesta samalla kun
European Institute for Comparative Cultural Research (ERICarts) perustettiin vuonna 1998.
Toiminnan perustana on itsenäisten kulttuuripolitiikan tutkijoiden, järjestöjen ja kansallisten
hallitusten muodostama yhteisö.
5. Kulttuurialan lainsäädäntö
5.1 Yleinen lainsäädäntö
5.1.1 Perustuslaki
5.1.2 Lainsäädäntövallan jakaminen
5.1.3 Julkisten varojen kohdentaminen
5.1.4 Sosiaaliturvan säännökset
5.1.5 Verolait
5.1.6 Työlait
5.1.7 Tekijänoikeuden säännökset
5.1.8 Tietosuojalait
5.1.9 Kielilait
5.2 Kulttuurialan lainsäädäntö
5.3 Sektorikohtainen lainsäädäntö
5.3.1 Kuvataide ja design
5.3.2 Esittävä taide ja musiikki
5.3.3 Kulttuuriperintö
5.3.4 Kirjallisuus ja kirjastot
5.3.5 Arkkitehtuuri ja ympäristö
5.3.6 Elokuva, video ja valokuva
5.3.7 Kulttuuriteollisuus
5.3.8 Joukkoviestintä
5.3.9 Lainsäädäntö itsenäisille ammatinharjoittajille
5.3.10 Muu lainsäädäntö
6. Kulttuurin rahoitus
6.1 Lyhyt yleiskuvaus
6.2 Julkiset kulttuurimenot asukasta kohti
6.3 Julkiset kulttuurimenot hallintoasteen mukaan (valtio, läänit, kunnat)
6.4 Sektorikohtaiset menot
7. Kulttuuri-instituutiot ja uudet kumppanuudet
7.1 Julkisen vastuun uudelleen jakaminen
7.2 Johtavien kulttuuri-instituutioiden rooli/asema ja kehitys
7.3 Uudet kumppanuudet ja yhteistyön muodot
8. Luovuuden ja osallistumisen tukeminen
8.1 Suora ja epäsuora tuki taiteilijoille
8.1.1 Erikoisrahastot taiteilijoille
8.1.2 Apurahat, palkinnot, stipendit
8.1.3 Tuki taiteilijoiden ammattijärjestöille ja -liitoille
8.2 Kulttuurin kuluttaminen ja osallistuminen
8.2.1 Trendit ja tunnusluvut
8.2.2 Toimenpiteet ja ohjelmat
8.3 Taide- ja kulttuurialan koulutus
8.3.1 Taidekoulutus
8.3.2 Kulttuurienvälinen koulutus
8.4 Taiteen harrastaminen, kulttuuriyhdistykset ja paikalliset kulttuurikeskukset
8.4.1 Taiteen harrastaminen
8.4.2 Kulttuuritalot ja paikalliset kulttuuriyhdistykset
9. Lähteet ja linkit
9.1 Kulttuuripolitiikan keskeiset asiakirjat
9.2 Keskeiset organisaatiot ja portaalit

The Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe on internetpohjainen jatkuvasti
päivittyvä kulttuuripoliittisten instrumenttien, keskustelujen ja trendien tieto- ja
seurantajärjestelmä.Compendiumin toiminta alkoi Euroopan neuvoston aloitteesta samalla kun
European Institute for Comparative Cultural Research (ERICarts) perustettiin vuonna 1998.
Toiminnan perustana on itsenäisten kulttuuripolitiikan tutkijoiden, järjestöjen ja kansallisten
hallitusten muodostama yhteisö.

Cultural Policies and Trends in Europe:  a compendium of basic facts and trends is a transnational project initiated by the Council of Europe and has been running since 1998 as a joint venture with the European Institute for Comparative Cultural Research (ERICarts).
It is a unique (on-line and off-line) information system which provides easy access to data, facts, trends and summaries of current debates on national cultural policy developments in Europe.

Politiques culturelles en Europe: un recueil de faits et tendances est un projet transnational lancé par le Conseil de l'Europe, et est mené depuis 1988 en partenariat avec l'Institut européen de recherche pour les politiques culturelles comparées et les Arts (ERICarts). Il constitue un unique système d'information, à la fois consultable sur internet et en publication écrite. Celui-ci procure un accès simple aux données, faits, tendances et résumés de débats actuels sur les développements des politiques culturelles nationales en Europe