België: Compendium voor cultuurbeleid en culturele ontwikkelingen in Europa – Database cultuurbeleid – Europees cultuurbeleid - Database interculturele dialoog – Culturele diversiteit en cultuurbeleid.

Permalink Country Profile Belgium: http://www.culturalpolicies.net/web/belgium.php

1. Historisch overzicht van het cultuurbeleid

2. Cultuur in het openbaar bestuur
2.1 Organogram van  het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2.2 Algemene schets van het systeem
2.3 Interdepartementale samenwerking op het gebied van cultuur
2.4 Internationale samenwerking op het gebied van cultuur
2.4.1 Overzicht van de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen
2.4.2 Culturele diplomatie: structuur en spelers
2.4.3 Europese/ internationale samenwerkingsverbanden:  projecten en programma’s
2.4.4 Samenwerkingsprojecten voor kunstenaars en professionals
2.4.6 Overige vraagstukken

3. Algemene doelstellingen en beginselen van het cultuurbeleid
3.1 Grondslagen van het huidige stelsel
3.2 Nationale definitie van cultuur
3.3. Doelstellingen van het cultuurbeleid

4. Actuele kwesties in beleidsontwikkeling en -debat
4.1 Belangrijkste thema’s en prioriteiten
4.2. Recente  beleidsvraagstukken en -debatten
4.2.1 Culturele minderheden
4.2.2 Taalkwesties, taalbeleid
4.2.3. Interculturele dialoog: betrokkenen, strategieën en programma’s
4.2.4 Sociale cohesie en cultuurbeleid
4.2.5 Pluriformiteit en –diversiteit in de media
4.2.6 Cultuurindustrie: beleid en programma’s
4.2.7 Werkgelegenheidsbeleid in de culturele sector
4.2.8 Nieuwe technologieën en cultuurbeleid
4.2.9 Cultureel erfgoed: vraagstukken en beleid
4.2.10 Emancipatie en cultuurbeleid
4.3 Overige kwesties en debatten

5. Het wettelijke kader met betrekking tot cultuurbeleid
5.1. Algemene wetgeving
5.1.1 Grondwet
5.1.2 Verdeling van rechtsbevoegheden
5.1.3. Verdeling van overheidsfinancieën
5.1.4 Sociale voorzieningen
5.1.5 Belastingwetgeving
5.1.6 Arbeidswetgeving
5.1.7 Auteurswet  en copyright
5.1.8 Wetgeving m.b.t. bescherming van databanken
5.1.9 Taalwetten
5.2 Wetgeving cultuurbeleid
5.3 Specifieke wetgeving betreffende verschillende sectoren van cultuur
5.3.1 Beeldende kunsten en vormgeving
5.3.2 Podiumkunsten en muziek
5.3.3 Cultureel erfgoed
5.3.4 Letteren en bibliotheken
5.3.5 Architectuur en ruimtelijke ordening
5.3.6. Film, video en fotografie
5.3.7 Cultuurindustrie
5.3.8 Massamedia
5.3.9 Wetgeving voor zelfstandig werkende  kunstenaars
5.3.10 Andere relevante wetgeving

6. Financiering van cultuur
6.1 Kort overzicht
6.2. Openbare uitgaven  voor cultuur per hoofd van de bevolking
6.3 Openbare uitgaven  per overheidsniveau
6.4 Openbare uitgaven per sector

7. Culturele instellingen en nieuwe samenwerkingsverbanden
7.1 Verschuiving in publieke verantwoordelijkheid
7.2 Ontwikkelingen in positie en rol van belangrijke culturele instellingen
7.3 Nieuw opkomende samenwerkingsverbanden

8. Ondersteuning van creativiteit en participatie
8.1 Directe en  indirecte steun aan kunstenaars
8.1.1 Kunstenaarsfondsen
8.1.2 Subsidies, prijzen en beurzen
8.1.3 Steun aan van kunstenaarsorganisaties en –vakbonden
8.2 Cultuurdeelname
8.2.1 Cijfers en trends
8.2.2 Beleid en programma’s
8.3 Kunstonderwijs en cultuureducatie
8.3.1 Kunstonderwijs
8.3.2 Intercultureel onderwijs
8.4 Amateurkunstbeoefening, culturele vereningingen, culturele centra
8.4.1 Amateurikunstbeoefening
8.4.2 Culturele vereningingen en culturele centra

9. Bronnen en links
9.1 Belangrijkste literatuur over cultuurbeleid
9.2 Belangrijkste organisaties, webportalen en websites

Het compendium voor  cultuurbeleid en culturele ontwikkelingen in Europa (The Compendium of  Cultural Policies and Trends in Europe) is een informatie- en monitoring systeem over cultuurbeleid, beleidsinstrumenten, culturele debatten en ontwikkelingen in Europa  dat op het internet beschikbaar is. Het wordt doorlopend geactualiseerd.  Het compendium is in 1998 gestart door de Raad van Europa in samenwerking met de European Institute for Comparative Cultural Research (ERICarts).  Onafhankelijke deskundigen, niet-gouvernementele organisatie (NGOs) en nationale overheden zijn betrokken bij publicatie en actualisering van het compendium.